Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(όπως εγκρίθηκε απο την 357η τακτική συνεδρία της Συγκλήτου του

Πανεπιστημίου Κρήτης στις 22-09-2016 )

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Γ.Η.) και με την εφαρμογή του επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Στόχοι της λειτουργίας του ΠΓΗ είναι:

1. Να συμβάλλει στην συνειδητοποίηση από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της σημασίας της κίνησης, ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής,

2. Να καλλιεργεί και να προάγει τον μαζικό αθλητισμό μέσω της ακαδημαϊκής και την εφαρμοσμένης διδασκαλίας,

3. Να πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και εκδόσεις για θέματα μαζικής άθλησης, διατροφής και σωματικής υγείας,

4. Να διοργανώνει και να συμμετέχει σε Πανεπιστημιακές αθλητικές εκδηλώσεις, με χαρακτήρα τοπικής, εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας.

5. Η συνεργασία με την Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.)   του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,  για την προώθηση και ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

6. Η διασύνδεση με την τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού,

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΧΩΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Π.Γ.Η. βρίσκεται στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Βουτών και περιλαμβάνει κλειστό Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο, ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου μικρών διαστάσεων (καλτσέτο), και λοιπές, υπό ανέγερση, εγκαταστάσεις που βρίσκονται όμορα των κτιριακών εγκαταστάσεων του κλειστού Γυμναστηρίου.

 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Γ.Η.

Το πανεπιστημιακό γυμναστήριο  διοικείται από τα όργανα του και  εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή αθλητισμού, η οποία ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο με τριετή θητεία:

Επιτροπή Αθλητισμού Π.Γ.Η.

i. Πρόεδρος, μέλος ΔΕΠ

ii. Αναπληρωτής  Πρόεδρος, μέλος ΔΕΠ

iii. Μέλη (2)

vi. Στην επιτροπή αθλητισμού συμμετέχει ex officio ένα μέλος ΕΕΠ-Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού που εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

  1. Η Επιτροπή Π.Γ.Η. συνεδριάζει τακτικά ή εκτάκτως για την έγκριση και επίλυση θεμάτων  που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του Π.Γ.Η. και αναφέρεται στον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τη Σύγκλητο. Επίσης η Επιτροπή Π.Γ.Η. είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
  2. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Π.Γ.Η. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)         Καταρτίζει τους όρους λειτουργίας του Π.Γ.Η.    

β)         Προγραμματίζει τις δραστηριότητες του Π.Γ.Η.

γ)         Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας του       

δ)         Μελετά τα προβλήματά που έχουν σχέση με τη λειτουργία του και μεριμνά για τις επαφές και τη συνεργασία με την Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ), με άλλα Α.Ε.Ι., με ομοσπονδίες και σωματεία αθλητισμού,  καθώς και με οργανισμούς αθλητισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Π.Γ.Η.

ε)         Εισηγείται στα αρμόδια όργανα σχετικά με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού του Π.Γ.Η. την απόσπαση γυμναστών, ή την συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Γ.Η.

στ)       Εισηγείται στα αρμόδια όργανα σχετικά με τη διάθεση των εγκαταστάσεων του Π.Γ.Η. σε ενδο-πανεπιστημιακούς ή έξω πανεπιστημιακούς φορείς για άλλες μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

ζ)         Υποβάλλει ετήσια αναφορά, απολογισμό πεπραγμένων, οικονομικό απολογισμό και προγραμματισμό του επομένου έτους στο Πρυτανικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Αθλητισμού και Φοιτητικής Μέριμνας δια του Προέδρου της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αθλητισμού καλείται να παρίσταται και ο αρμόδιος Αναπληρωτής Πρυτάνεως  

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Π.Γ.Η.

Στο Π.Γ.Η. απασχολούνται γυμναστές μέλη ΕΕΠ-καθηγητές Φυσικής Αγωγής  με οργανική θέση στο ΠΚ, λοιπό προσωπικό του ΠΚ καθώς και συμβασιούχοι σε προγράμματα του ΕΛΚΕ που διαχειρίζεται μέλος ΔΕΠ που ανήκει στην Επιτροπή του ΠΓΗ. Δύναται να απασχοληθούν και φοιτητές στα πλαίσια προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού του ΠΚ.

Το προσωπικό του Π.Γ.Η. διακρίνεται σε:

i. Υπεύθυνος Π.Γ.Η.: Μέλος  ΕΕΠ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με τριετή θητεία, που ορίζεται  από την Επιτροπή Αθλητισμού,

ii. Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής  (αποσπασμένοι ΚΦΑ,   συμβασιούχοι ΚΦΑ)

iii. Γραμματεία

iv. Προσωπικό Ιατρικής Φροντίδας: Νοσηλευτής του  ΠΚ

 v. Προσωπικό Τεχνικής Υποστήριξης και Φύλαξης

vi. Προσωπικό καθαριότητας

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Π.Γ.Η.

Δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Π.Γ.Η. έχουν τα μέλη του. Το Π.Γ.Η. προσφέρει αθλητικές υπηρεσίες μόνο σε όσους διαθέτουν την ειδική ετήσια κάρτα μέλους του γυμναστηρίου. Για την απόκτηση της κάρτας μέλους απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που ορίζονται απο τη σχετική νομοθεσία και την Επιτροπή ΠΓΗ.

Τα μέλη διαχωρίζονται σε τέσσερεις  κατηγορίες:

-Φοιτητές/τριες

Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/ τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν δικαίωμα δωρεάν χρήσης του ΠΓΗ.

- Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας (μόνιμοι,  συμβασιούχοι, επισκέπτες κλπ) και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού, έχουν δικαίωμα να γινουν μέλη του ΠΓΗ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Απόφοιτοι του Π.Κ.

Οι απόφοιτοι του ΠΚ και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού έχουν δικαίωμα να γίνουν μέλη του Π.Γ.Η προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Φίλοι

Οι εργαζόμενοι του ΙΤΕ, του ENISA, και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού,  καθώς και περιορισμένος αριθμός μη μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να γίνουν μέλη του ΠΓΗ.

Η διαδικασία απόκτησης της κάρτα μέλους είναι η ίδια όπως για τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Tυχόν κόστος για την έκδοση κάρτας μέλους και δικαιώματος ετήσιας χρήσης του Π.Γ.Η. ορίζεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ΠΓΗ και έγκρισης απο το Πρυτανικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στο ΠΓΗ μπορούν να λειτουργούν ομάδες σε συγκεκριμένα αθλήματα ή κατηγορίες αθλημάτων (πχ. Κολύμβησης, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ιστιοπλοΐας κλπ.). Η κάθε ομάδα διέπεται απο κανονισμό λειτουργίας που συντάσσει και εγκρίνει η Επιτροπή του ΠΓΗ. Επίσης λειτουργούν ομάδες εργαζομένων του ΠΚ σε αθλήματα με στόχο τη συμμετοχή τους στο Εργασιακό Πρωτάθλημα.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ Π.Γ.Η.

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου διατίθεται για την άθληση και των μελών της Πανεπιστημιακής - Ακαδημαϊκής κοινότητας του Ηρακλείου.

Αθλητικές ή μη αθλητικές εκδηλώσεις μελών ή φορέων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας καθώς και φορέων της εξω-Πανεπιστημιακής κοινότητας υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής του Π.Γ.Η., υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που εκείνη θα θέτει ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται η διάθεση των χώρων σε αθλητικά σωματεία που επιθυμούν να έχουν τακτικές ώρες προπόνησης των αθλητών τους, σε σωματεία γονέων ή εργασιακών ομάδων για την άθληση των μελών με ευθύνη του σωματείου, σε φορείς για τη διοργάνωση αγώνων, επιδείξεων, ή πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.

Η διάθεση των χώρων θα πραγματοποιείται μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του φορέα στην Επιτροπή Π.Γ.Η. η οποία είναι αρμόδια να κάνει σχετική εισήγηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Το σχετικό συμφωνητικό παραχώρησης θα συντάσσεται απο τη νομική υπηρεσία της Επιτροπής Ερευνών και θα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 

Μη αθλητικές εκδηλώσεις μελών ή φορέων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Αθλητισμού Ηρακλείου, υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που εκείνη θα θέτει ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης.

Εφόσον διατίθεται χώρος του Π.Γ.Η. καταρτίζεται πρόγραμμα χρήσης το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΓΗ.

 ΑΡΘΡΟ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Το Π.Κ. αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας συντήρησης και καθαρισμού του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΠΓΗ. Υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του ΠΓΗ που προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΠΚ είναι ο Υπεύθυνος του Π.Γ.Η., μετά από εισήγησή του και έγκριση της Επιτροπής του ΠΓΗ.

Στο ΠΓΗ υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ή ερευνητικών που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ΠΚ με επιστημονικά υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ της επιτροπής του ΠΓΗ. Τα έσοδα απο τα προγράμματα τα διαχειρίζεται το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ και θα διατίθενται για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού, την σύναψη συμβάσεων με προσωπικό που θα απασχολείται στο ΠΓΗ, την χρηματοδότηση φοιτητικών ομάδων για την συμμετοχή τους σε Πανεπιστημιακούς αγώνες και άλλες διοργανώσεις καθώς και άλλων αναγκών που δύναται να προκύψουν. Όλα τα έξοδα θα πρέπει να προεγκρίνονται από την Επιτροπή του ΠΓΗ.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Οι κανόνες που διέπουν τη χρήση του Π.Γ.Η. καθώς και προγράμματα που δύναται να οργανώνει περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος κανονισμού και δύνανται να τροποποιούνται να συμπληρώνονται από την Επιτροπή του Π.Γ.Η. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αθλητικές Ακαδημίες

Οι αθλητικές ακαδημίες είναι  ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής υγείας των παιδιών μέσα από αθλητικές δραστηριότητες. Θα δίνεται βάση στο παιχνίδι, στην ψυχαγωγία και στο συνδυασμό αθλημάτων και όχι στον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό.

 

Πρόγραμμα  καλοκαιρινών δραστηριοτήτων

Στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα λειτουργήσει πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις.  Μέσα από τη διασκέδαση και το παιχνίδι  δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν μια σειρά από κινητικές δεξιότητες σε ένα ευχάριστο, καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον.

Θα λειτουργούν 4 περίοδοι, ανά μία εβδομάδα,  τους μήνες  Ιούνιο – Ιούλιο.

Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες περιόδους.

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων

Στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο δύναται να λειτουργήσει  πρόγραμμα υποδοχής δημοτικών σχολείων, το οποίο θα περιλαμβάνει αθλητικές/ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις.

Σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον τα παιδιά θα μπορούν να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν  τα αθλήματα, επίσης να ακούσουν  μια διάλεξη σχετικά με τη σωστή διατροφή, με τη βοήθεια εξειδικευμένων Καθηγητών Φυσικής  Αγωγής.

 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΘΕΑΤΩΝ

 Όλοι οι χρήστες οι επισκέπτες και οι θεατές του Γυμναστηρίου υποχρεούνται να συμμορφώνονται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού και στις υποδείξεις του προσωπικού του.

Κατά την είσοδο στους χώρους του Γυμναστηρίου επιβάλλεται το σχολαστικό σκούπισμα των παπουτσιών.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η χρήση αλκοολούχων ποτών μέσα στο Γυμναστήριο. Η κατανάλωση φαγητού επιτρέπεται μόνο στο χώρο του κυλικείου.

 Η είσοδος επισκεπτών θα επιτρέπεται μόνο στους χώρους διοίκησης στις κερκίδες και τους βοηθητικούς χώρους κοινού (τουαλέτες, κυλικείο) κατά τις ώρες λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

 Η είσοδος θεατών για την παρακολούθηση προγραμματισμένων αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων είναι ελεύθερη μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ή της εκδήλωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των θεατών στους χώρους άθλησης.

Σε περίπτωση χρήσης του Γυμναστηρίου για μη αθλητική εκδήλωση, η συμπεριφορά των χρηστών θα υπόκειται στις ανωτέρω παραγράφους. Πρόσθετες υποχρεώσεις θα καθορίζονται από την άδεια χρήσης του χώρου που θα εκδίδει η Επιτροπή Αθλητισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος ζώων κάθε είδους στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Κατά την είσοδο στο Γυμναστήριο των αθλουμένων θα παραδίδεται η κάρτα μέλους στην υποδοχή και οι αθλούμενοι θα κατευθύνονται στα αποδυτήρια. Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή ανάλογα με το είδος της άθλησης.

                    Κάθε μέλος εφόσον έχει μαζί του προσωπικά αντικείμενα θα πρέπει να τα κλειδώνει σε ντουλαπάκι στον προθάλαμο των αποδυτηρίων. Η διοίκηση του Γυμναστηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας από τον χώρο του Γυμναστηρίου.

                    Οι αθλούμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε καμιάς φύσεως δραστηριότητα, εάν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες, από την τελευταία φορά που γευμάτισαν. Για κάθε αδιαθεσία ή ενόχληση θα πρέπει αμέσως να ενημερώνουν το προσωπικό.

                    Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείμενο που χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια νερού) χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριμμάτων.

                    Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους χώρους που χρησιμοποίησαν.

 

Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

                    Απαγορεύεται η χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής χωρίς την παρουσία των αρμόδιων γυμναστών ή του υπεύθυνου ναυαγοσώστη.

                    Το τελευταίο γεύμα πριν την χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον τρείς (3) ώρες πριν.

                    Για την χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει οι αθλούμενοι να έχουν κάνει προηγουμένως ντους με σαπούνι και να έχουν περάσει από την ειδική δεξαμενή απολύμανσης των ποδιών. Η είσοδος στην κολυμβητική δεξαμενή θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν παντόφλες και μπουρνούζι ενώ επιβάλλεται η χρήση σκούφου κολύμβησης από όλους τους χρήστες και ολόσωμου μαγιό για τις γυναίκες.

                    Απαγορεύεται η χρήση στην κολυμβητική δεξαμενή αντηλιακών ή άλλων δερματικών επαλείψεων.

                    Απαγορεύεται η ούρηση, η βλένη και το φτύσιμο μέσα στο νερό.

                    Απαγορεύεται η κολύμβηση σε όσους πάσχουν από δερματοπάθειες ή παρουσιάζουν ανοιχτά δερματικά τραύματα, που μπορούν να μολύνουν το νερό.

                    Η ρίψη αντικειμένων, που προκαλούν ρύπανση στο νερό, απαγορεύεται αυστηρά.

                    Απαγορεύεται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής η χρήση αναψυκτικών και άλλων ποτών.

                    Απαγορεύεται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής η είσοδος ζώων.

                    Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής σε άτομα που δεν εισέρχονται για εκγύμναση, εκτός από τους προπονητές και το προσωπικό του γυμναστηρίου.

                    Οι σκάλες καθόδου και εξόδου από την κολυμβητική δεξαμενή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με βίαιο τρόπο και οι αναπηδήσεις σε αυτές να αποφεύγονται.

                    Δεν επιτρέπεται η στήριξη στις διαδρομές της πισίνας.

                    Απαγορεύονται οι καταδύσεις οποιασδήποτε μορφής (π.χ. άπνοιες) στην δεξαμενή του κολυμβητηρίου εκτός από εκείνες που επιβάλλονται από τους αρμόδιους γυμναστές. Απαγορεύεται επίσης η χρήση πτερυγίων κολύμβησης εκτός από τις περιπτώσεις που υποδεικνύονται από τους αρμόδιους γυμναστές.

                    Οι χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής οφείλουν σεβασμό στο προσωπικό και θα πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του οι οποίες είναι σχετικές με την ομαλή λειτουργία της.

                    Στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής δεν επιτρέπονται οι απρεπείς φράσεις και η ανάρμοστη συμπεριφορά.

                    Όταν ο κανονισμός παραβιάζεται εσκεμμένα η κατά εξακολούθηση θα επιβάλλονται ποινές στους παραβάτες, από επίπληξη έως και στέρηση εισόδου. Επίσης σε διαπιστωμένες φθορές των εγκαταστάσεων και των αθλητικών οργάνων της κολυμβητικής δεξαμενής θα επιβάλλεται σε βάρος των υπαίτιων η αντικατάσταση ή αποκατάσταση ή καταβολή του αντίτιμου της φθοράς.

                    Οι κολυμβητές θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια τόσο την δικής τους όσο και των συναθλητών τους.

                    Για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται να απευθύνεστε εγγράφως στην Διεύθυνση του Γυμναστηρίου.

 

Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

                    Η χρήση της αίθουσας αθλοπαιδιών θα περιλαμβάνει ελεύθερη προπόνηση των φοιτητικών ομάδων και των ομάδων των εργαζομένων μετά από προκράτηση ώρας ανάλογα με το άθλημα και διεξαγωγή φιλικών και επισήμων αγώνων με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα.

                    Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα.

                    Οι χρήστες της αιθούσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα καταρτίζεται από την διοίκηση του Γυμναστηρίου.

                    Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους θα πρέπει οι χρήστες της αίθουσας να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων.

 

ΣΤ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

                    Η είσοδος στην αίθουσα οργάνων θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα.

                    Η χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν μαζί τους πετσέτα για τον καθαρισμό του ιδρώτα. Οι αθλούμενοι θα πρέπει να καθαρίζουν σχολαστικά τα όργανα πριν και μετά την χρήση τους.

Επίσης οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε όργανο η βάρη/αλτήρες που χρησιμοποιούν για την εκγυμνασή τους.

            Η χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων γυμναστικής καθώς και των οργάνων ενδυνάμωσης θα πρέπει να περιορίζεται σε χρονική διάρκεια 15 λεπτών κατ' ανώτατο όριο για το καθένα.